Školní speciální pedagog

Mgr. Kateřina Strnadová

e-mail: strnadova@komenacek.cz 

Konzultace pro rodiče po předchozí domluvě telefonicky nebo emailem.

Základní informace

Jmenuji se Kateřina Strnadová a jsem speciální pedagožkou na této škole.

Mým zaměřením je odborná pomoc a podpora dětí s jejich problémy s učením a nalezení cesty, jak co nejlépe výuku zvládnout. Pracuji zde s žáky prvního i druhého stupně.

Děti ke mně dochází během vyučování. V hodinách se věnujeme individuálně nebo v malých skupinkách reedukačním činnostem (speciálně pedagogické postupy, které vedou ke změně stávajícího stavu slaběji rozvinuté funkce, např. zrakového nebo sluchového vnímání), dále pak činnostem speciálně pedagogickým vzdělávacím, kompenzačním a stimulačním.

Spolupracuji s jednotlivými učiteli a asistenty pedagogů, a společně se snažíme těmto dětem vytvořit optimální podmínky pro zvládnutí učiva.

Součástí mé práce je také spolupráce s rodiči. Pro dítě je nezbytné i krátké domácí procvičování a trénink.

Náplň práce :

- Vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče

- Podílím se na zajišťování speciálních pomůcek a didaktických materiálů, úpravách školního prostředí

 - Spolupracuji na vyhledávání žáků mimořádně nadaných

- Konzultuji s pracovníky specializovaných poradenských a dalších odborných pracovišť

- Spolupracuji při zápisu do 1. tříd, kdy se setkávám s rodiči a hovoříme o tom, jak co nejlépe připravit své dítě do 1. třídy

- Spolu s třídním učitelem a výchovným poradcem se spolupodílím na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu a také zároveň na průběžném vyhodnocování navržených opatřeníObrátit se na mne mohou žáci, rodiče i pedagogové. Ve škole jsem přítomna od pondělí do pátku. Konzultace si rodiče mohou domluvit telefonicky nebo emailem. Moje učebna se nachází v prvním patře školy, číslo dveří 69.


Mé vzdělání a praxe:

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální vzdělávání a ve školství mám dlouholetou praxi. Několik let jsem pracovala jako učitelka na 1. stupni ZŠ a také jako učitelka na 2. stupni ZŠ.

Dále jsem absolvovala výcvik Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík, seminář Dyslexie v praxi, Dyskalkulie na ZŠ, Dyspraxie, Rozvoj sluchového vnímání, Číst se naučí každý ( Doc. PaeDr. Olga Zelinková CSc.). Studuji Školního metodika prevence.

 

Služby jsou v souladu s potřebami žáků, zákonných zástupců a pedagogů a jsou bezplatné.

 

ŠSP je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji zachází v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Pro svoji práci musí mít ŠSP souhlas zákonných zástupců. Intenzivnější, pravidelná spolupráce nebo reedukace je realizována na základě individuálního souhlasu zákonného zástupce, který je prokazatelně informován o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízené poradenské služby, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou z poskytované služby vyplynout, o prospěchu, který je možné očekávat, i o možných následcích, nebude-li poradenská služba poskytnuta. ŠSP vede o všech svých činnostech písemnou dokumentaci.  Zpět na předchozí stránku